Tin tức - Sự kiện
Minh đức Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2020
Xã Minh đức đưa cơ giới vào làm thủy lợi động xuân phục vụ sản xuất chiêm xuân 2020
 

Minh đức Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2020

Theo kế hoạch làm thủy lợi đông xuân,  toàn xã sẽ lạo vét 3.800 m3 kênh dẫn, 24.900 m3 kênh tưới, dọn cỏ 56000 m dài và xây kè 1350 m đường giao thông phục vụ sản xuất.

Đến ngày 30/11, các đơn vị đã hoàn thành 3.800 m3 lạo vét kênh dẫn, Thôn Phúc lâm và thôn Quàn đã huy động nhân lực và phương tiện máy móc thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, các đơn vị còn lại đạt 50% kế hoạch.

Nguyên nhân là Hệ thống công trình thủy lợi đa  dạng, phức tạp, hiện trạng công trình xuống cấp nhất là hệ thống thủy lợi nội đồng .

Một số tuyến kênh tiêu nằm xen kẽ với khu dân cư, qua các khu chuyển đổi   thi công gặp nhiều khó khăn.  bên cạnh đó kinh phí nhà nước hỗ trợ rất thấp, Nguồn kinh phí của địa phương hầu như không có, việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí rất thấp chỉ đáp ứng một phần cho công tác dọn cỏ.  đặc biệt có một số  đơn vị không huy động được nguồn đóng góp kinh phí của nhân dân.

  §¶m b¶o nguồn nước  phôc vô kÞp thêi, hiÖu qu¶ vµ gi¶m bít chi phÝ ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, gãp phÇn c¶i t¹o ®Êt vµ c¶i thiÖn m«i tr­ưêng sinh th¸i trong khu vùc.

  Chñ ®éng trong c«ng t¸c phßng, chèng lôt, b·o, óng vµ h¹n h¸n; ®ång thêi h¹n chÕ møc thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra, b¶o vÖ s¶n xuÊt, tµi s¶n cña nhµ nước vµ nh©n d©n.

 UBND xã yêu cầu  HTX nông nghiệp, khẩn trưởng chỉ đạo tổ dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các thôn tập trung nhận lực và thuê máy móc tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng theo kế hoạch. Hoàn thành  trước ngày 10/01/2020

Qúa trình thực hiện HTX cùng với lãnh đạo các thôn phải thường xuyên kiểm tra giám sát, bảo đảm thời gian tiến độ và chất lượng, ưu tiên các công trình cần đào đắp trước, công trình đã hoàn thành phải tiến hành nghiệm thu đầy đủ, thực hiện việc thanh toán trả công cho người làm.

Ngoài việc kinh phí được hộ trợ, các đơn vị có thể bàn bạc với các hộ nông dân, huy động đóng góp thêm theo đầu sào để phục vụ cho công tác  làm thủy lợi

 Việc huy động đóng góp phải được họp dân bàn bạc, dân chủ thông báo công khai kịp thời việc thu chi cho nông dân nắm được

       C«ng t¸c lµm thuû lîi §«ng xu©n là nhiệm vụ trọng tâm, UBND ®Ò nghÞ c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn tËp trung l·nh ®¹o, chØ ®¹o; c¸c ngµnh, c¸c thônc ®Þnh râ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó tuyªn truyÒn vµ ph¸t ®éng nh©n d©n trong quyÕt t©m hoµn thµnh khèi l­ưîng theo ®óng KÕ ho¹ch đề ra

  
Các bài liên quan
Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 khóa 19 HĐND huyện (28/11/2019)
Đảng bộ xã Minh đức Trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên 30-70 năm tuổi đảng (02/11/2019)
Trung tâm học tập cộng đồng xã Minh đức, phối hợp với hội khuyến học tổ chức lế khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 1 ngày khuyến học Việt nam 2/10 (04/10/2019)
Ban thanh tra nhân dân tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 (13/09/2019)
Hội nghị Tọa đàm, nâng cao hiệu quả chất lượng giám sát và phản biện xã hội” (13/09/2019)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay48 
 Hôm qua49
 Tuần này393 
 Tất cả39225 
IP: 3.92.74.105